Тема 15: Оператор за многовариантен избор Select…Case…

1.Предназначение на оператора за многовариантен избор За реализиране на алгоритми в които трябва да се направи избор между повече от два варианта е удобно да се използва конструкцията Select…Case… 2. Синтаксис  на оператора  Select…Case Select Case  Селектор Case стойност1 Група_от_инструкции_1 Case стойност2 Група_от_инструкции_2 . . . Case стойност_N Група_от_инструкции _N …

Continue reading

Тема 14: Разширен IF…THEN….ELSE оператор.

Eдна програма може да съдържа няколко If…Then оператори. Използването на повече If…Then оператори прави програмата трудна за дебъгване. Можете да опростите кода си и го направите по-четлив като използвате вложени If оператори или оператора If…Then…Else. 1. Вложени If оператори Операторът If…Then може да съдържа друг If…Then оператор. Това се нарича …

Continue reading

Тема 12: Условен оператор IF…THEN….

1. Вземане на решения Компютърните програми вземат решение взависимост от това дали дадено логическо условие е истина или лъжа. Логика, в която дадено съждение е вярно или невярно се нарича двоична логика. Тя води началото си от трудовете на ирландския математик Джордж Бул. Всеки логически израз има за стойност една …

Continue reading

Тема 10: Функция MsgBox. Конкантенация.

1. Функция MsgBox – предназначение Функцията MsgBox извежда на екрана съобщение в диалогов прозорец и изчаква потребителя да натисне бутон. В зависимост от параметрите на функцията, показаният диалогов прозорец може да бъде с различни бутони. 2. Синтаксис на функцията MsgBox (Параметър1, Параметър2, Параметър3) 3. Параметри на функция MsgBox а) Параметър1 …

Continue reading

Тема 9: Фунция FormatCurrency.

Функция FormatCurrency 1. Предназначение Функцията FormatCurrency позволява форматиране на извеждания резултат като валута с определен брой цифри след десетичния знак. Използва се валутата, зададена според регионалните настройки на операционната система. 2. Синтаксис FormatCurrency (M, n) където: М – константа, променлива или израз; n – брой десетични знаци. 3. Семантика Пресмята …

Continue reading