Масиви

1. Понятие за масив Често в програмите се налага да се работи със сродни по смисъл и еднакви по тип данни. Например дните от седмицата, месеците, имената на учениците от едно училище, оценките на учениците в един клас по дадена дисциплина, месечните заплати на работниците и служителите от едно предприятие  …

Continue reading

Тема 22: Определени цикли. Оператор For…Next. Вложен цикъл.

1. Определени цикли Циклите се използват за многократно изпълнение на код. Определени цикли са тези, при които броят на изпълненията на даден код (тялото на цикъла) е точно определен.  Когато знаем колко пъти трябва да се изпълни даден код, използваме “определени цикли”. Във Visual Studio 2010 определен цикъл се дефинира …

Continue reading

Тема 21: Процедури и функции. Функция RND() и функция INT().

1.Процедури • Процедурите приличат на малки програми и изпълняват специфични задачи в приложението ви. Те разделят приложението на програмни единици, правейки го по-лесно за дебъгване и редактиране. • Процедурите могат да бъдат извиквани многократно. 2. Създаване на процедури  Тъй като процедурите са като малки програми, те могат да съдържат произволен …

Continue reading

Тема 20: Цикъл със следусловие – Do …Loop While и Do …Loop Until.

1. Цикъл със следусловие Циклите Do While…Loop и Do Until…Loop могат да бъдат записани в алтернативни варианти, при които условието се поставя в края вместо в началото. Тези алтернативни варианти са Do…Loop While и Do…Loop Until. Тъй като условията се проверяват в края, тялото на цикъла се изпълнява поне …

Continue reading

Тема 19: Неопределени цикли. Оператор за цикъл Do While..Loop.

1. Циклични алгоритми а) Същност Цикълът е алгоритмична структура, при която група команди се изпълнява многократно. б) Компоненти на цикличната структура Цикълът се състои от три основни компоненти: – Инициализация – подготовка за правилното изпълнение на цикъла. В нея се задават начални стойности на някои от величините, участващи в цикъла; …

Continue reading