Тема 3: Създаване на таблици. Сортиране и филтриране на записи.

1. Стартиране на Access бутона Старт > All Programs > Мicrosoft Оffice > Мicrosoft Оffice Аccess 2013 2. Създаване на БД а) Отваряне на съществуваща база данни Изберете Open от менюто File; Изберете файла на последната отваряна база данни от долната част на менюто File; От панела Getting Started изберете …

Continue reading

Тема 2: Релационни БД. Основни обекти и видове релации.

1. Релационни БД ˜При създаване на релационни БД се създава един файл  с разширение accdb. Той съдържа набор от обекти: таблици, заявки, форми, отчети, макроси и модули. ˜Данните се съхраняват в таблици. 2. Основни обекти в БД ˜Таблици (Tables) ˜ Форми (Forms) ˜ Заявки (Queries) ˜ Отчети (Reports) ˜ Макроси …

Continue reading

Тема 1: Същност и предназначение на БД.

1. Бази от данни –същност и предназначение а) База от данни База от данни е събрана и класифицирана по определени признаци информация (напр. Телефонен указател; каталог на касети във видеотека; дневник на класа в училище и т.н.); БД като термин в ИТ възниква през 60-те години. Тогава се създават първите …

Continue reading