ИТ 10

В дисциплината Информационни технологии в десети  клас се разглеждат следните основни модули и теми:

Модул 1: Бази данни

Тема 1: Същност и предназначение на БД.
Тема 2: Релационни БД. Основни обекти и видове релации.
Тема 3: Създаване на таблици. Сортиране и филтриране на записи.
Тема 4: Създаване на заявки в БД. Видове заявки.
Тема 5: Създаване на форми.
Тема 6: Създаване на отчети.
Тема 7: Задачи от БД.

Модул 2:Компютърна презентация

Тема 8: Представяне на информация пред публика.
Тема 9: Дизайн на презентационните материали. Програми за компютърна презентация.
Тема 10: MS Power Point – създаване на презентация. Избор на структура на слайд, цветова схема и дизайн на КП.
Тема 11: Работа с текстови полета и форматиране на текст.
Тема 12: Вмъкване на обекти в слайд. Анимационни и звукови ефекти.
Тема 13: Представяне на компютърна презентация.

Модул 3: Компютърни мрежи

Тема 14: Локални мрежи – видове. Техническо оборудване. Топология на мрежите.
Тема 15: Мрежови функции на WINDOWS. Обмен на файлове в локална мрежа и използване на мрежов принтер.
Тема 16: Структура и организация на Интернет. Видове адреси. Основни услуги и протоколи.
Тема 17: Хипертекстова и хипермедийна информация в Интернет. Web браузъри. Търсене на информация в Интернет.
Тема 18: Електронна поща. Mail-server. Изпращане и получаване на съобщения и файлове.
Тема 19: Файлов трансфер и комуникация в реално време (chat).

Comments are closed