ИТ 9

Дисциплината Информационни технологии, девети клас разглежда следните основни модули и теми:

Модул 1: ИТ и Компютърни системи

Тема 1:  Графичен потребителски интерфейс на ОС Windows. Икони и прозорци.
Тема 2: Desktop и Taskbar. Организация и управление на файловата система. Работа с Windows Explorer и My Сomputer.
Тема 3: Работа с файлове и фолдери.
Тема 4: Здравни норми при работа с компютър.
Тема 5: Правни и етични аспекти при работа с информация и ИТ.
Тема 6: Вируси и антивирусни програми.
тема 7: Архиватори.

Модул 2: Текстообработка

Тема 8: Въведение в компютърната текстообработка. Основни единици на документа. Програми за КТ. Режими на работа. Движение в документа. Маркиране на текст.
Тема 9: Въвеждане и редактиране на текст. Основни правила при въвеждане на текст. Въвеждане на специални символи.Въвеждане и редактиране на текст – преместване, копиране, изтриване, търсене и заместване на текст.
Тема 10: Форматиране на отделни символи. Форматиране на абзаци.
тема 11: Форматиране на страница и документ. Геометрия на печатната страница. Създаване на постоянни заглавия. Номериране на страници. Съхраняване и отпечатване на документ.
Тема 12: Размерна линия – Ruler. Тав – позиции.
Тема 13: Специализирани средства в Word. Многоколонен текст. Поставяне на сенки и фонове. Поставяне на обикновена рамка и линии. Изброяване и номериране на абзаци.
Тема 14: Автоматично въвеждане на текст. Бележки под линия.
тема 15: Вмъкване на обекти – художествен текст, графични форми, позиционна рамка, изображения, коментар, формули.
Тема 16: Работа с таблици в Word.

Модул 3: Електронни таблици

Тема 17: MS Excel – предназначение и екранно таблично пространство. Основни понятия.
Въвеждане и редактиране данни. Действия с клетки и области.
Тема 18: Типове данни в ЕТ. Форматиране на основните структурни единици в ЕТ.
Търсене и замяна. Сортиране на данни по зададени критерии.
Тема 19: Аритметични операции в таблици. Вградени функции в MS Excel и въвеждане на формули.
Тема 20: Начини на адресация.
Тема 21: Създаване на диаграми. Видове диаграми и форматиране. Отпечатване.

Модул 4: Компютърна графика

Тема 22: Компютърна графика – видове. Графични файлови формати.
Тема 23: Цветови модели.
Тема 24: Създаване и обработка на изображение с графичен редактор.

Модул 5: Интегриране

Тема 25: Вграждане и свързване на обекти (ОLE).

Comments are closed