Информатика 9

Дисциплината Информатика в девети клас  разглежда следните основни модули и теми:

Модул 1. Увод в Информатиката

Тема 1: Информация – същност и свойства. Роля на информацията.
Тема 2: Информационни дейности и процеси.

Модул 2. Основи на Информатиката

Тема 3: Бройни системи. Двоична БС. Преобразуване. Операции в двоична БС.
Тема 4: Позиционни бройни системи. Преобразуване от една БС в друга.
Тема 5: Двузначна логика. Основни логически операции.
Тема 6: Други логически операции. Изрази в булевата алгебра.
Тема 7: Данни и кодиране.

Модул 3: Алгоритми и структури от данни

Тема 8: Алгоритми. Основни свойства на алгоритмите.
Тема 9: Видове алгоритми. Средства за описване на алгоритмите.
Тема 10: Блок-схеми. Основни алгоритмични структури.
Тема 11: Някои важни алгоритми.

Модул 4: Апаратна и програмна част

Тема 12: История на изчислителната техника.
Тема 13: Апаратна част на компютър. Архитектура на КС.
Тема 14: Основни компоненти на КС.
Тема 15: Компютърна периферия.
Тема 16: Програмно осигуряване. Системен софтуер.
Тема 17: Приложен софтуер.

Модул 5: Базов софтуер

Тема 18: Операционни системи.
Тема 19: Файлова система на ОС.
Тема 20: ОС с графичен интерфейс.
Тема 21: Действия с файлове и фолдери.

Модул 6: Приложни и сервизни програми.

Тема 22: Компютърен документ. Елементи и структура на документа.
Тема 23: Компютърна обработка на документа.
Тема 24: Електронни таблици.
Тема 25: Системи за управление на БД.
Тема 26: Сервизни програми
Тема 27: Компютърни мрежи.

Comments are closed