Едномерен масив

1. Понятие за масив

а) Определение

Масивът е област от паметта (структура от данни), разделена на полета с еднакъв размер, в които могат да се съхранят едновременно редица от еднотипни стойности.

б) Характеристики
  • Име на масива – което е общо за всички полета на структурата;
  • Дължина на масива – броят на полетата.
в) Елементи на масива

Всяко поле се нарича елемент на масива, който може да се разглежда и използва в програмата като променлива от същия тип.

г) Индекс на елемент от масива

Елементите на масива се различават един от друг по своя индекс.
Индексът определя поредния номер на елемента в редицата, като номерирането на елементите на масив в С# започва от нула. В езика С# името на елемент на масив се образува, като след името на масива се постави индексът му, ограден в квадратни (средни) скоби:
   а [0], а [1], … , а[i],

2. Деклариране на масив

а) Синтаксис на оператора за деклариране на масив

             <тип> [ ] <име на масива>;

Например,

int [ ] a; double [ ] point; string [ ] names;

В един оператор могат да се декларират няколко масива.

Например,  int [ ] а, b, с;

За разлика от декларирането на променливи, декларацията на масив не означава автоматично заделяне на памет за масива по време на изпълнение на програмата, както е с обикновените (скаларните) променливи. Това се подсказва и от факта, че никъде в оператора за деклариране на масив не се указва размерът му. Затова, преди да се използва един масив, той трябва да се разположи в паметта с помощта на оператора за заделяне на памет.

б) Синтаксис на оператора за заделяне на памет за деклариран масив

<име на масива> = new <mип>[<размер>];

Например,

а = new int [ 8];

point = new double [ 2];.

Подобно на инициализацията на скаларните променливи, заделянето на памет може да стане в оператора за деклариране на масива. Например,    int [ ] а = new int [ 8] ;  След като е указана дължината на масива, например n, в програмата могат да се използват само елементи с индекси от 0 до n- 1.

3. Инициализация на масив

Инициализацията на масив се състои в инициализация на елементите му. По подразбиране, елементите на целочислените масиви се инициализират с нули, елементите на масивите от тип char – с малки латински букви ‘а’, а на тези от тип string – с празни низове. Ако потребителят иска друга инициализация, има няколко начина да се направи това.

а) в оператора за деклариране

Например,
int
[] а= {1, -3, 5, 5, 2, -6, 4, 11};

  • Стойностите на елементите се разделят един от друг със запетая и се заграждат в къдрави скоби.
  • Няма нужда от служебната дума new и задаване на размера.
  • За масива се отделя толкова полета в паметта, колкото са елементите в инициализиращия списък.
б) в кода на програмата

В този случай даването на стойност става с оператор за присвояване за всеки елемент поотделно и не се различава от даването на стойност на скаларна променлива.

Например,
а [ 0] = 2; a[1] = -5; а[2] = 7; и т.н.

или в цикъл

fоr (i=0; i<n; i++)  a[i] = i;

в) въвеждат се от потребителя, по време на изпълнение на програмата

Например,

int i, n;
Console. Write (“Въведете броя на елементите на масива n= “);
n=int.Parse (Console.ReadLine());

int[] array = new int[n];
for (i = 0; i < n; i++)
{ array[i] = int.Parse(Console.ReadLine()); }

Потребителя сам определя размера на масива по време на изпълнението. В примера, броят на елементите на масива се въвежда в променливата n и след това се декларира самият масив, с размер n.

4. Извеждане на елементите на масив

Извеждането на елементите на масив също не се отличава от извеждането на коя да е скаларна променлива от същия тип. За образец може да се използва следният програмен фрагмент:

for ( int i = 0; i < 5; i++)

{ Console .WriteLine(a[i]); }

Comments are closed