Програма на C# – основни компоненти

1. Структура на програмата на C#

Програмите на езика С# са съставени от подпрограми, наричани функции и класове от обекти.

а) Синтаксис на функция в С#

Функцията се идентифицира с името си, броя и типа на аргументите в списъка от аргументи.

<тип_на_функцията>     <име_на_функцията>   (  <списък_от_аргументи>  )

{ <тяло_на_функцията>  }

където:

– Тип на функцията е типът на стойността, която тя пресмята;
Типът на функциите, които не пресмятат стойности, се означава с void. Към типа на функцията могат да се добавят различни модификатори – static, private и др.
– Списъкът от аргументи на една функция може да е празен или е последователност от двойки „тип -име на променлива“;
– В тялото на функцията се изписват операторите на езика за програмиране, които реализират въз­ложената на програмата обработка.

б) Функция Мain

Всяка програма задължително има една поне една функция с име Main – входна точка на програмата. Всяка функция трябва да бъде част от някакъв клас.

в) Пример

class Program
static void Main ( string[ ] args )
{ Console .Writeline( “Hello world !”) ; }

2. Ключови думи

Слу­жебни (ключови) думи са множество от думи, използвани за вътрешни цели. Всяка ключова дума има строго определено предназначение в езика, което не може да се променя.

Примери:

 • имената на типовете – int, uint, float, char, bool и т.н., включително думата void, означаваща отсъствие на определен тип;
 • ключова е думата class, с която конструираме нови класове;
 • ключови са и думите true и false, с които означаваме двете въз­можни стойности на типа bool

3. Идентификатори (имена)

а) предназначение и образуване

Имената се използват за идентифициране на елементи от програмата – променливи, функции, методи и класове. Имената се образуват като последователност от латински букви, цифри и знакът за подчертаване (_), започващи с буква или знака за подчертаване. Малките букви се различават от главните. За имена не могат да се използват ключови думи.

Пример:

asd25, asd_25, a_s_d_25,  _asd25 и asd25_
asd-25, 25asd и int
asd25, Asd25  иASD25  са различни имена

б) препоръки при образуване на имена

 • избирайте имената така, че да подсещат за предназначението на именувания обект;
 • започвайте името с малка буква;
 • ако името е съчетание от няколко думи, то втората и всяка следваща дума да започват с главна буква (например userName);
 • не използвайте знака за подчертаване за начало на името – създателите на компилатори използват този знак за специфични цели;
 • не създавайте имена, които се различават едно от друго само по това, че в едното е използвана малка, а в другото съответната главна буква (например, name и Name).

4. Пространство от имена

Пространство от имена е средството на езика С# за предотвратяване на конфликти на имената при дълъг програмен код. Всеки клас се включва в някое пространство от имена. Синтаксисът на директивата за обявяване на пространство от имена е:

namespace  <име_на_пространството_от_имена>
{
<програмен код, включен в пространството от имена>
}

Директива за включване на пространство от имена в програмата:

using  <име_на_пространството_ от_имена>;

5. Коментари

Коментарът е текст в програмния код, който се използва за описване на ролята на променливите, за обяснения на алгоритъма като цяло или на някои от използваните оператори. Понякога част от кода се коментира, за да не се компилира. По този начин може да се тества само не коментираният код, за да се локализират грешките.
Има два вида коментари:

 • коментар на един ред –започва с две наклонени черти (//) и продължава до края на реда;
 • коментар на повече от един ред – започва със знаците / * и завършва с */.

6. Оформяне на програмата

Общоприети са следните правила, с цел по-лесно четене, тестване и внасяне на изменения в програмата:

 • изписвайте всеки оператор на отделен ред;
 • изписвайте всяка затваряща скоба } със същото отместване от началото на реда, с което е изписа­ на и съответната ѝ отваряща скоба {;
 • използвайте коментари, за да може програмният код да бъде разбираем, както за вас след извест­но време, така и за други програмисти.

 

Comments are closed