Операции и изрази. Оператор за присвояване.

1. Операции и операнди Всяка операция се прилага върху един или няколко операнда (или аргумента) и връща като резултат някаква стойност. В зависимост от броя на операндите си, операциите се делят на такива с един операнд (едноаргументни), с два операнда (двуаргументни) и с три операнда (триаргументни). За двуаргументните операции е …

Continue reading

Променливи и константи. Инициализация.

1. Деклариране на променливи  За да може една променлива да се използва в програмата, тя трябва да бъде декларирана. Операторът за деклариране на променлива има следния синтаксис: <тип> <име_на_променлива>; Например,   int х;  double pi;  string nameAndFamily; Няколко променливи от един и същ тип могат да се декларират с един …

Continue reading

Масиви

1. Понятие за масив Често в програмите се налага да се работи със сродни по смисъл и еднакви по тип данни. Например дните от седмицата, месеците, имената на учениците от едно училище, оценките на учениците в един клас по дадена дисциплина, месечните заплати на работниците и служителите от едно предприятие  …

Continue reading

Тема 22: Определени цикли. Оператор For…Next. Вложен цикъл.

1. Определени цикли Циклите се използват за многократно изпълнение на код. Определени цикли са тези, при които броят на изпълненията на даден код (тялото на цикъла) е точно определен.  Когато знаем колко пъти трябва да се изпълни даден код, използваме “определени цикли”. Във Visual Studio 2010 определен цикъл се дефинира …

Continue reading

Тема 21: Процедури и функции. Функция RND() и функция INT().

1.Процедури • Процедурите приличат на малки програми и изпълняват специфични задачи в приложението ви. Те разделят приложението на програмни единици, правейки го по-лесно за дебъгване и редактиране. • Процедурите могат да бъдат извиквани многократно. 2. Създаване на процедури  Тъй като процедурите са като малки програми, те могат да съдържат произволен …

Continue reading