Тема 16: Структура и организация на Интернет. Видове адреси. Основни услуги и протоколи.

1. Структура и организация на Интернет а) Структура на Интернет Интернет всъщност се състои от мрежи, които се разграничават по своята големина и функционално значение и които могат да се разграничат по своите характеристики на отделни нива в тази йерархична структура. Мрежите от първо ниво (Tier 1) са 9 на …

Continue reading