Едномерен масив

1. Понятие за масив а) Определение Масивът е област от паметта (структура от данни), разделена на полета с еднакъв размер, в които могат да се съхранят едновременно редица от еднотипни стойности. б) Характеристики Име на масива – което е общо за всички полета на структурата; Дължина на масива – броят …

Continue reading

Програма на C# – основни компоненти

1. Структура на програмата на C# Програмите на езика С# са съставени от подпрограми, наричани функции и класове от обекти. а) Синтаксис на функция в С# Функцията се идентифицира с името си, броя и типа на аргументите в списъка от аргументи. <тип_на_функцията>     <име_на_функцията>   (  <списък_от_аргументи>  ) { <тяло_на_функцията>  } където: …

Continue reading

Обектно и събитийно програмиране. Основни типове данни в C#.

1. Видове величини Всички данни, които програмата обработва се наричат величини. а) Константи – имат точно определена стойност, която не се променя по време на изпълнение на програмата, а само се използва в процеса на изчисление; б) Променливи (Variables) – стойността им се променя по време на изпълнение на програмата. …

Continue reading

Тема 7: Данни и кодиране.

1. Представяне на информацията Информацията може да се представи под формата на различни съобщения: текстове, числа, рисунки, чертежи и др. Особен интерес представлява информацията, която може да се представи с краен брой знаци от предварително определено множество. Така представената информация се нарича дискретна. Съществуват два начина за представяне на информацията, …

Continue reading

Тема 9: Видове алгоритми. Средства за описване на алгоритмите.

1. Видове алгоритми а) Последователни (линейни) алгоритми; Линейните алгоритми съдържат група от команди, които се изпълняват последователно една след друга. б) Разклонени алгоритми Съдържат команди, при които взависимост от изпълнението или не на дадено условие, се определят следващите за изпълнение команди. в) Циклични алгоритми Съдържат групи от команди, които се …

Continue reading