Тема 7: Данни и кодиране.

1. Представяне на информацията Информацията може да се представи под формата на различни съобщения: текстове, числа, рисунки, чертежи и др. Особен интерес представлява информацията, която може да се представи с краен брой знаци от предварително определено множество. Така представената информация се нарича дискретна. Съществуват два начина за представяне на информацията, …

Continue reading

Тема 9: Видове алгоритми. Средства за описване на алгоритмите.

1. Видове алгоритми а) Последователни (линейни) алгоритми; Линейните алгоритми съдържат група от команди, които се изпълняват последователно една след друга. б) Разклонени алгоритми Съдържат команди, при които взависимост от изпълнението или не на дадено условие, се определят следващите за изпълнение команди. в) Циклични алгоритми Съдържат групи от команди, които се …

Continue reading

Тема 17: Структурен тип “файл”. Действия с файлове в Pascal.

1. Същност на типа “файл” В ЕП има специален тип данни, наречен файл, който се използва при обработка на данни, разположени във външна памет. Файлът е структурен тип, чийто стойности са редица от елементи, съхранявани във външна памет. В ЕП съществуват средства за управление на данни върху външна памет чрез …

Continue reading

Тема 16: Структурен тип “запис”. Оператор with.

1. Същност на типа “запис” За решаване на задачи, в които трябва да се обединят логически структури и данни от различен тип, в Паскал е предвиден тип данни, наречен запис. Запис – структуриран тип данни, състоящ се от фиксиран брой разнотипни елементи, наречени полета. 2. Деклариране на тип “запис” За …

Continue reading

Тема 15: Работа с текстове. Структурен тип „низ” в Pascal.

1. Структурен тип НИЗ В много ЕП е въведен специален тип данни за представянето на текстове – знаков (символен) низ. Низът е подредена съвкупност от краен брой знакове. Броят на символите в един низ се нарича дължина на низа. Важно свойство на низовете е, че броят на знаковете може да …

Continue reading