Едномерен масив

1. Понятие за масив а) Определение Масивът е област от паметта (структура от данни), разделена на полета с еднакъв размер, в които могат да се съхранят едновременно редица от еднотипни стойности. б) Характеристики Име на масива – което е общо за всички полета на структурата; Дължина на масива – броят …

Continue reading

Операции и изрази. Оператор за присвояване.

1. Операции и операнди Всяка операция се прилага върху един или няколко операнда (или аргумента) и връща като резултат някаква стойност. В зависимост от броя на операндите си, операциите се делят на такива с един операнд (едноаргументни), с два операнда (двуаргументни) и с три операнда (триаргументни). За двуаргументните операции е …

Continue reading

Променливи и константи. Инициализация.

1. Деклариране на променливи  За да може една променлива да се използва в програмата, тя трябва да бъде декларирана. Операторът за деклариране на променлива има следния синтаксис: <тип> <име_на_променлива>; Например,   int х;  double pi;  string nameAndFamily; Няколко променливи от един и същ тип могат да се декларират с един …

Continue reading

Програма на C# – основни компоненти

1. Структура на програмата на C# Програмите на езика С# са съставени от подпрограми, наричани функции и класове от обекти. а) Синтаксис на функция в С# Функцията се идентифицира с името си, броя и типа на аргументите в списъка от аргументи. <тип_на_функцията>     <име_на_функцията>   (  <списък_от_аргументи>  ) { <тяло_на_функцията>  } където: …

Continue reading

Обектно и събитийно програмиране. Основни типове данни в C#.

1. Видове величини Всички данни, които програмата обработва се наричат величини. а) Константи – имат точно определена стойност, която не се променя по време на изпълнение на програмата, а само се използва в процеса на изчисление; б) Променливи (Variables) – стойността им се променя по време на изпълнение на програмата. …

Continue reading